Các Hàm Trong PHP
  2 giờ ago

  Hàm mysqli_connect_error trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_connect_error() sẽ trả về nội dung lỗi của lần kết nối tới MySQL server gần…
  Các Hàm Trong PHP
  5 giờ ago

  Hàm mysqli_connect_errno trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_connect_errno() sẽ trả về lỗi cú pháp của lần kết nối tới MySQL server gần…
  Các Hàm Trong PHP
  19 giờ ago

  Hàm mysqli_change_user trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect().…
  Các Hàm Trong PHP
  20 giờ ago

  Hàm mysqli_affected_rows trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE,…

   2 giờ ago

   Hàm mysqli_connect_error trong php. – Freetuts

   Hàm mysqli_connect_error() sẽ trả về nội dung lỗi của lần kết nối tới MySQL server gần nhất. Khác với hàm mysqli_connect_errno(), nó…
   5 giờ ago

   Hàm mysqli_connect_errno trong php. – Freetuts

   Hàm mysqli_connect_errno() sẽ trả về lỗi cú pháp của lần kết nối tới MySQL server gần nhất. Bài viết này được…
   19 giờ ago

   Hàm mysqli_change_user trong php. – Freetuts

   Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect(). Bài viết này được đăng…
   Back to top button