Các Hàm Trong PHP
  2 giờ ago

  Hàm mysqli_change_user trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect().…
  Các Hàm Trong PHP
  3 giờ ago

  Hàm mysqli_affected_rows trong php. – Freetuts

  Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE,…
  Các Hàm Trong PHP
  4 giờ ago

  hàm mysql_connect trong php. – Freetuts

  Hàm mysql_connect() sẽ kết nối tới MySQL server. Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không…
  Các Hàm Trong PHP
  11 giờ ago

  Hàm mysql_close trong php. – Freetuts

  Hàm mysql_close() sẽ đóng lại một kết nối MySQL. Bài viết này được đăng tại freetuts.net,…

   2 giờ ago

   Hàm mysqli_change_user trong php. – Freetuts

   Hàm mysqli_change_user() sẽ thay đổi user, cái mà khi kết nối MySQL đã truyền vào hàm mysqli_connect(). Bài viết này được đăng…
   3 giờ ago

   Hàm mysqli_affected_rows trong php. – Freetuts

   Hàm mysqli_affected_rows() sẽ trả về số dòng bị ảnh hưởng các truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE, REPLACE, hoặc DELETE trước đó. Bài…
   4 giờ ago

   hàm mysql_connect trong php. – Freetuts

   Hàm mysql_connect() sẽ kết nối tới MySQL server. Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình…
   Back to top button