Hàm strspn trong php – Freetuts

Hàm strspn() sẽ đếm số kí tự liên tiếp từ đầu chuỗi nguồn có tồn tại trong danh sách các kí tự truyền vào, hàm sẽ đếm từ đầu chuỗi và dừng lại khi gặp kí bất kì kí tự nào không tồn tại trong danh sách truyền vào.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về số nguyên là số kí tự tồn tại trong danh sách các kí tự truyền vào, và xuất hiện liên tiếp từ đầu chuỗi nguồn.

Cú pháp

Cú phápstrspn( $str, $listchar, $start, $lent);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • $str là chuỗi nguồn.
  • $listchar là danh sách các kí tự cần tìm kiếm.
  • $start là vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi $str, các vị trí trước $start sẽ không được hàm strspn() tìm kiếm.Mặc định $start = 0.
  • $lent số kí tự mà hàm strspn() sẽ tìm kiếm trong chuỗi $str, Nếu không truyền hàm sẽ tìm đến hết chuỗi.

Ví dụ

Code

$str = "abcd efgh iklm";
echo strspn($str, 'ab') . "<br />";
echo strspn($str, 'abcd') . "<br />";
echo strspn($str, 'abcd', 2) . "<br />";
echo strspn($str, 'abcd', 0, 2) . "<br />";

Tham khảo: php.net

Bài viết này, The Learn PHP Tutorial Đã gửi đến bạn đọc kiến thức về “Hàm strspn trong php – Freetuts❤️️”. Admin hy vọng qua phần nội dung trong bài”Hàm strspn trong php – Freetuts” có thể giúp bạn đọc có thêm kiến thức về “Hàm strspn trong php – Freetuts trong quá trình tự học PHP của mình .

Bài viết “Hàm strspn trong php – Freetuts” posted by on 2022-09-20 17:54:23. Cảm ơn bạn đọc đã xem bài viết tại Learnphptutorial.com Và đừng quên chia sẻ bài viết này để nhiều người khác cũng có thể xem tài liệu học php miễn phí này nhé.

Read More:   Bài 24: PHP trang tin tức
Back to top button